Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi İle İlgili Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Güner Tarımsal Mühendislik” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verileri, aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlenecektir.

BİLGİLENDİRME

Güner Tarımsal Mühendislik olarak müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ile kişisel verilerin korunması bizim için hayati önem arz etmektedir. İşbu aydınlatma metni ile müşterimiz olarak bulunan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişileri aydınlatılmak istenmektedir. Bu kapsamda İşlenen kişisel veriler hakkında işbu aydınlatma metni; veri işleme faaliyetimizin şeffaf ve güvenilir çerçevede yürütülmesi amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

            Güner Tarımsal Mühendislik olarak müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere müşterimiz olan tüzel kişilerin yetkilisi gerçek kişiler ile ticari işletmeyi adına işleten gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında Güner Tarımsal Mühendislik olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACIİLGİLİ AMACIN HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK İŞLENECEĞİ
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Verilmesi,Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Açık Rıza
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yönetilmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi,Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Açık Rıza
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum, Ücret Politikalarının Yürütülmesi, Yetkili Kişi ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiBir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması, Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Avukat (Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • Mali müşavir (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • E-Fatura özel entegratör ve saklama hizmet sağlayıcısına (Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olarak)
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesi durumunda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla)

paylaşılabilecektir.

Hiçbir şekilde yurt dışına aktarım gerçekleştirilmemektedir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Güner Tarımsal Mühendislik tarafından;

 1. Fiziki ortamda (otomatik olmayan yöntemler), sözlü şekilde, şirketimize ait sözleşmeler, makbuzlar, fiziki faturalar matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmî belgeler üzerinden;
 • Elektronik ortamda (otomatik yöntemler) ise e-mailler, e-fatura sistemleri üzerinden toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

6. İletişim ve Bilgi Edinme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Konusunda daha kapsamlı düzenleme;

 1. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Talep Yönetim Prosedürü,
 2. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 3. Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Aktarılması Politikasında yapılmıştır.

İlgili prosedüre veri sorumlusu internet sitemizden veya sosyal medya üzerinden/posta yoluyla/e-posta yoluyla ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://gunertarim.com.tr/ web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 1. Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Veri Koruma Grubu” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
  1. Noter kanalıyla gönderebilir,

7. Kurum Bilgileri

Güner Tarımsal Mühendislik Gıda Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. İlbey Güneş Cad.  No:14/603 Yüreğir/ADANA

Telefon: +90 322 323 19 66-67

               +90 388 315 00 82-83

Scroll to Top
Scroll to Top